Humus Guru | premium turfvrij substraat

Algemene voorwaarden van HumusGuru bv

Wij willen het meest duurzame substraat produceren en leveren. Goed voor de planten en de planteet. Hieronder vind je onze algemene leveringsvoorwaarden. Heb je vragen of opmerkingen, bel of mail ons dan even: 088 – 0077 600 of info@humusguru.nl. Ok, dan nu verder met de niet zo kleine lettertjes…


INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst enherroepingsrecht
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Garantie
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Klachten
Artikel 10 – Geschillen


ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de webshop www.savewall.eu een product of dienst koopt bij Save Lodge bv;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: HumusGuru bv.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;


ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

HumusGuru bv is een dochteronderneming van het Nederlandse Save Lodge bv en het Duitse Humus Guru GmbH.
Wij zijn statutair gevestigd aan de Troelstralaan 21A, 9722 JB te GRONINGEN;
Tijdens kantooruren zijn we telefonisch bereikbaar op 088 – 0077 600 en per e-mail op info@humusguru.nl
KvK-nummer 87541319; BTW-identificatienummer NL864324194B01.


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant via de website beschikbaar gesteld.


ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn.


ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST EN HERROEPINGSRECHT

De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling en het doen van een betaling door de klant via de webshop www.humusguru.nl. Wij leveren de bestelling met zorg bij je af. Iedere bestelling wordt geleverd per volle vrachtwagen, los gestort. Jouw bestelling weegt duizenden kilo’s. Daarom willen we er zeker van dat de aflevering succesvol is. Na je online bestelling nemen we daarom contact met je op en bespreken het volgende:

– Details van je bestelling: we checken nog even of alle keuzes naar wens zijn. Wil je iets veranderen, dan kan dat.
– Aflevering: kan de vrachtauto op jouw locatie lossen?
– Levertijd: we spreken de leveringsmogelijkheden met je door. Afhankelijk van de voorraad kan het enkele weken tot maanden duren voordat we leveren. 

Van dit gesprek krijg je een per e-mail een samenvatting. Pas als je deze bevestigt, is je bestelling definitief en kunnen wij hem verwerken. Tot deze bevestiging kan je dus je bestelling nog wijzigen of zelfs annuleren. Bij annulering krijg je jouw betaling volledig teruggestort. Bij wijzigingen wordt je aankoopbedrag gecorrigeerd. Na bevestiging door jou is wijzigen of annuleren niet meer mogelijk.


ARTIKEL 6 – DE PRIJS

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. De B.T.W. wordt op de factuur gespecificeerd.
 2. Tarieven voor transport zijn altijd indicatief en op basis van nacalculatie. Wij leveren uitsluitend in Nederland.
 3. Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI).


ARTIKEL 7 – GARANTIE

 1. Wij leveren turfvrije substraten van gefermenteerde groene reststromen. Deze kan je zelf bijmengen om bepaalde eigenschappen te verkrijgen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het door jou gemengde eindproduct.
 2. Voor levering kunnen we je tegen kostprijs een analyse aanleveren van het turfvrije substraat van een erkend instituut. Ook kunnen we je een sample toesturen. 
 3. Ervaar je een probleem, neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar de beste oplossing.


ARTIKEL 8 – BETALING

 1. Betaling vindt direct plaats bij de online bestelling in de webshop.
 2. Mocht je de opdracht wijzigen of annuleren conform artikel 6, dan wordt je betaling gecorrigeerd of teruggestort.
 3. Bij aankopen buiten de webshop gelden de betalingscondities zoals vermeld in de offerte.


ARTIKEL 9 – KLACHTEN

 1. Ben je niet helemaal tevreden, laat ons dat weten. Dan kijken we samen naar oplossingen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Op de Save Wall zijn de garantievoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van toepassing.


ARTIKEL 10 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in het arrondissement waar aannemer gevestigd is, te weten Groningen.